Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama Seloste käsittelytoimista

jasenrekisteri

Tämä asiakirja sisältää yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6, 9, 13.1 (a – f), 13.2 (a – f), 14.1 (a – f) ja 14.2 (a ja c-g) sekä 30 artiklan tarkoittaman informaation (30 artiklan osalta siltä osin kuin artikla koskee rekisterinpitäjää).

1. Rekisterinpitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho

1.1. Savon Miekka ry.

1.2. Yhteyshenkilö henkilörekistereitä koskevissa asioissa:

Yhdistyksen sihteeri, Paula Vesterinen,
sähköpostiosoite paula.kaarin@gmail.com

2. Rekisterin nimi

2.1. Jäsenrekisteri

– Rekisteriin merkitään yhdistyksen jäsenikseen hyväksymien henkilöiden nimet ja heidän yhteystietonsa.

– Rekisteriin merkityt tiedot poistetaan viivytyksettä rekisteröidyn erotessa yhdistyksen jäsenyydestä

– Rekisteröidyn vaatimuksesta rekisteristä poistetaan sinne merkitty tieto, jollei merkintä perustu yhdistyslain määräykseen tai muuhun säännökseen, joka estää merkinnän poistamisen.

3. Rekisterin ja rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Jäsenrekisterin pitäminen ja käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen (yhdistyslaki) velvoitteen täyttämiseksi.

Ellei rekisteröity anna yhdistyslain tarkoittamia jäsenrekisterin pitämiseen tarvittavia henkilötietoja (nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite, puhelinnumero) tai jos hän vaatii ne poistettavaksi rekisteristä, saattaa hän menettää oikeutensa tai oikeuksiaan, jotka perustuvat rekisterinpitäjäyhdistyksen jäsenyyteen.

4. Rekisteritietojen luovuttaminen

Rekisteritietoja ei luovuteta kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten, ellei laki sitä edellytä.
Rekisteritietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

5. Tietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Rekisteritietoja voivat käyttää ainoastaan ne, joiden tehtävien hoitaminen sitä edellyttää. Rekisterin pitäjän johtohenkilöt, yhdistyksen hallitus, päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet rekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin luottamustehtävät sitä edellyttävät.

Rekistereihin ei ole ulkoista suojaamatonta verkkoyhteyttä.
Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisterin kirjalliset asiakirjat ovat luottamushenkilön valvonnan alla.

Tarkastusoikeus:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.
Tiedon korjaaminen:

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen olematta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.
Tiedon korjaamispyyntö osoitetaan rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä unionin jäsenvaltiossa, jossa hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.